xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
30楼  发表于: 2011-08-24 10:40
描述:金虎衔取训练
图片:
描述:金虎衔取训练
图片:
描述:金虎衔取训练
图片:
描述:金虎衔取训练
图片:
“金虎”衔取训练
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
31楼  发表于: 2011-08-24 10:43
描述:金虎躺下训练
图片:
描述:金虎左右翻滚训练
图片:
“金虎”躺下与翻滚训练
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
32楼  发表于: 2011-08-24 10:48
描述:金虎左右握手训练
图片:
描述:金虎左右握手训练
图片:
“金虎”左右握手训练
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
33楼  发表于: 2011-08-24 10:52
描述:火腿肠真香
图片:
描述:眼不见嘴不馋!!
图片:
金虎拒食训练
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
34楼  发表于: 2011-08-24 11:12
描述:金虎纠正叼花的坏毛病
图片:
描述:金虎纠正叼花的坏毛病
图片:
金虎纠正叼花的坏毛病
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
35楼  发表于: 2011-08-24 11:14
图片:
图片:
图片:
图片:
金虎训练取得较大的进步
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com